Regulamin

Regulamin sprzedaży

- Postanowienia ogólne
- Termin dostawy

- Prawo odstąpienia od umowy
- Brak odstąpienia od umowy
- Procedura reklamacyjna
- Rękojmia
- Gwarancja 

Postanowienia ogólne

 

1. Użyte pojęcia oznaczają:
a) Konsument – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
b) Sprzedający – Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo- Handlowe "CADmet" Zając i Wspólnicy sp.j, ul. św. Leonarda 65/19, 32-700 Bochnia , NIP: 868-196-55-52, REGON: 363938570,
c) Kupujący – konsument, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną dokonujący zakupów za pośrednictwem serwisu Allegro,
d) Adres do zwrotu: Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo- Handlowe "CADmet" Zając i Wspólnicy sp. j, Łapczyca 199, 32-744 Łapczyca,
e) Dane do kontaktu: adres email: sklep@cadmet.pl, telefon : 583-073-383 ( czynny w godz. 8.00-16.00)

2. Istotne cechy Towaru wystawionego w Ofercie określone są w opisie danej Oferty.

3. Cena Towaru będącego przedmiotem aukcji podana jest w opisie danej aukcji i wyrażona jest w złotych polskich oraz zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, itp. Podana cena Towaru nie zawiera kosztów przesyłki, które są wskazywane osobno w opisie danej aukcji, chyba że opis stanowi inaczej.

4. Sprzedający udostępnia Kupującemu do wyboru następujące sposoby płatności:
- Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
- Płatność za pomocą systemu PayU
- Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.

5. Kupujący jest obowiązany do zapłaty ceny zgodnie z wybranym sposobem płatności, a w przypadku wyboru sposobu płatności innego niż za pobraniem, obowiązany jest dokonać płatności niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży zgodnie z Regulaminem Allegro chyba, że opis danej Transakcji stanowi inaczej. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy zalecamy podawanie w tytule przelewu nazwy Konta Użytkownika w platformie handlowej Allegro i numer aukcji.

 

Termin dostawy


6. Na termin dostawy składa się czas kompletowania Towaru i czas dostawy Towaru. Czas kompletowania Towaru wynosi 1 dzień roboczy, chyba że opis Transakcji stanowi inaczej. Czas ten należy liczyć w następujący sposób:
- w przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności za pobraniem – od momentu zawarcia umowy zgodnie z Regulaminem Allegro do chwili skompletowania i wysłania Towaru,
- w przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności przelewem lub płatności elektroniczne od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym lub koncie rozliczeniowym Sprzedającego do chwili skompletowania i wysłania Towaru.
Czas dostawy Towaru uzależniony jest od deklarowanego czasu przez przewoźnika.

7. Nie udostępniamy możliwości odbioru osobistego Towaru w siedzibie Sprzedającego.

 

Prawo odstąpienia od umowy

 

8. Konsument ,który zawarł umowę sprzedaży może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedający zgodził się je ponieść.

9. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10. W stosunku do Towarów charakterystycznych ze względu na gabaryty i wagę w przypadku odstąpienia od umowy odesłanie Towaru może wiązać się z wyższymi kosztami niż zwykła przesyłka pocztą.

11. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

12. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

13. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedającemu w formie pisemnej jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy przesłane na podany adres zwrotu lub drogą elektroniczną na adres mailowy. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

14. Sprzedający niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia / informacji o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w pkt.6.

15. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

16. Sprzedający nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi dokonane przez niego płatności. Zwrotu płatności dokonuje się przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

17. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.

18. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze rzecz.

19. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Brak odstąpienia od umowy

 

20. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

- o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy;

- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

- w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

Procedura reklamacyjna

 

21.Roszczenia reklamacyjne są rozpoznawane na podstawie dowodu zakupu przedstawionego przez Kupującego.

22. Kupujący może składać reklamacje w formie pisemnej na adres: Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo- Handlowe "CADmet" Zając i Wspólnicy sp. j, Łapczyca 199, 32-744 Łapczyca lub elektronicznej na adres e-mail: sklep@cadmet.pl.

23.Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać : imię, nazwisko, nazwę przedsiębiorstwa, adres , adres e-mail Kupującego, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, kiedy wada się ujawniła oraz datę ujawnienia wady ze wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

24. W celu rozpatrzenia reklamacji Kupujący powinien dostarczyć reklamowany Towar z dowodem zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres: Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo- Handlowe "CADmet" Zając i Wspólnicy sp. j, Łapczyca 199, 32-744 Łapczyca. Towar musi być zapakowany w sposób umożliwiający bezpieczny transport.

25. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

26. Odbierając towar Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz czy dostarczony został właściwy towar (uszkodzenia opakowania - kartonu , widoczne uszkodzenia elementów powstałe na skutek uszkodzenia podczas transportu). W przypadku uszkodzenia w transporcie konieczne jest spisanie przez pracownika firmy kurierskiej "Protokołu Reklamacji" i zaznaczenie na protokole gdy opakowanie posiada jakiekolwiek ślady zniszczenia (zadrapania, przerwania , pęknięcia) informacji że opakowanie było uszkodzone.

27. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie składającego reklamację, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

28. W wypadku Kupującego będącego Konsumentem, Sprzedawca pokrywa koszty uzasadnionej reklamacji, w szczególności koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedawcy i koszt odesłania Towaru do Kupującego.

29. W przypadku Kupujących niebędących Konsumentami:

a) przed złożeniem reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedającym w celu uzgodnienia sposobu realizacji uprawnień gwarancyjnych lub z tytułu rękojmi. Sprzedający odmówi przyjęcia przesyłki ze zwrotem reklamacyjnym, która nie była wcześniej awizowana (omówiona)lub została wysłana na koszt Sprzedającego,
b) reklamacje dotyczące ilości dostarczonego towaru powinny być zgłaszane najpóźniej w dniu odbioru przesyłki lub do końca dnia następnego,
c) koszt opakowania i odesłania produktu ponosi Kupujący.

30. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
31. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Małopolskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie.

 

Rękojmia

 

32.Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Towar sprzedany ma wadę fizyczną lub prawną.

33. Jeżeli Kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego.

34. Sprzedający jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy. Gdy przedmiotem sprzedaży są Towary oznaczone tylko co do gatunku albo mające powstać w przyszłości, Sprzedający jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili wydania rzeczy. Przepisu tego nie stosuje się, gdy Kupującym jest konsument.

35. Sprzedający jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia własności na Kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

36. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

37. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie
zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedającego o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedającego niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o wadzie.

38. Jeżeli spośród Towarów sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od Towarów wolnych od wad, bez szkody dla obu stron, uprawnienie Kupującego do odstąpienia od umowy ogranicza się do Towarów wadliwych.

39. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Kupującemu. Jeżeli Kupującym jest konsument a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność sprzedającego ogranicza się do roku od dnia wydania rzeczy Kupującemu.

 

Gwarancja

 

40.Sprzedający udziela gwarancji poprzez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, które określa jego obowiązki jako gwaranta i uprawnienia Kupującego w przypadku, gdy Towar sprzedany nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Oświadczenie gwarancyjne może zostać złożone w reklamie.

41. Jeżeli nie zastrzeżono innego terminu, termin gwarancji wynosi dwa lata licząc od dnia, kiedy Towar został Kupującemu wydany.

42. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

43. Jeżeli w gwarancji inaczej nie zastrzeżono, odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy.

44. Kupujący, który wykonuje uprawnienia wynikające z gwarancji, dostarcza Towar pod adres wskazany w procedurze reklamacyjnej lub do miejsca wskazanego w gwarancji albo do miejsca, w którym rzecz została wydana przy udzieleniu gwarancji, chyba że z okoliczności wynika, iż wada powinna być usunięta w miejscu, w którym rzecz znajdowała się w chwili ujawnienia wady.

 

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta.

 

 Aktualizacja: 25.04.2016

Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Znajdź nas na Facebooku
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem